Patrick White- National Identity Of Australians

Australians will never acquire a national identity until individual Australians acquire identities of their own.     

Patrick White